Sekretess

Det finns oändligt många anledningar till att hyra en postbox anonymt.
Vi på Postia tror på en mycket hög grad av personlig integritet.

Uppgifter om dig som kund lämnas inte ut till någon ej heller några register eller myndigheter.

För respektive kunds säkerhet lämnas post aldrig ut eller eftersänds utan att kund identifierat sig med sin personliga kod/id-handling.

Vid beslut om husrannsakan av åklagare är vi dock skyldiga att lämna ut de uppgifter vi har kring en kund enligt lag.

Personuppgiftspolicy

Postibox Sverige åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra
tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.
Postibox Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Postibox Sverige behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt
åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Postibox Sverige kan
även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.
Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.
Närmare information om vår behandling framgår nedan.

Säkerhet
Vi tycker att det är väldigt viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Vi vidtar
därför alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för
att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.
För att skydda dina personuppgifter ser vi till att de fysiska servrarna är skyddade,
att våra system skyddas på elektronisk väg genom brandväggar, att vår elektroniska
utrustning är skyddad mot intrång samt att den personal hos oss som har åtkomst
till dina personuppgifter har kunskap om personuppgiftshantering och frågor om
sekretess. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala
kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi ska kunna leverera
våra olika tjänster till dig:
• Namn
• E-postadress
• Postadress
• Telefonnummer
• Personnummer

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska
kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Ändamålen med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna kommunicera med dig
• För att upprätta och underhålla din beställning av våra tjänster
• För att utföra och förbättra vårt utförande av tjänsterna
• För att granska och analysera användandet av våra tjänster
• För att vi ska kunna föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra
digitala kanaler
• För att administrera din betalning av tjänsterna
• För att skydda våra rättigheter
• För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
• För att kunna genomföra marknadsundersökningar
• För att kunna skicka information och erbjudanden till dig

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom
betalningsförmedlare, samarbetspartner och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också
komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom
Skattemyndigheten eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter,
om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller
tredje parts rättigheter.
Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska
koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående
parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en
företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla
aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföringar till tredje land

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.
Ändringar i personuppgiftspolicyn
Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att
informera om innehållet i de nya villkoren. För dig som är kund kommer vi att
avisera det vid din inloggning på Mina Sidor. För övriga grupper kommer vi att
avisera det i våra digitala kanaler.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt
att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

• För anmälda till nyhetsbrev eller annan information sparas uppgifterna så länge ingen
avanmälan mottas. Vid avanmälan raderas personuppgifterna snarast, dock senast innan
nästa nyhetsbrev skickas ut, eller en månad från mottagen avanmälan.

• Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt
kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de är
inaktuella, såvida inte särskilda lagkrav gäller, som exempelvis bokföringslagen.
Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig
användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en
längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig
och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga
uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.
Vill du veta huruvida vi behandlar
personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss (se rubriken
Kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår
behandling av dina personuppgifter får du gärna
kontakta oss på kundcenter@postia.se