Villkor

Avtal mellan Postia.se (Postibox Sverige) och Hyrestagare.

§ 1 Postia.se sorterar dagligen inkommen post till kundens postbox.
§ 2 Postia.se ansvarar inte för Posten AB, Citymail AB eller annan postdistributörs förekommen post. Postia.se ansvarar heller inte för förändringar i adressen.
§ 3 Kunden betalar deposition för nyckel 250 kr.
§ 4 Inkommande post till postboxen skall vara adresserad till hyrestagaren, boxnummret eller erhållen adress.
§ 5 I de fall kunden önskar eftersändning, vidarebefodrar Postia.se inkommen post till kunden via e-post eller vanlig post enligt avtalet. För denna tjänst ersätter kunden Postia.se enligt gällande prislista för eftersändning med minst 250 kr.
§ 6 Kunden garanterar Postia.se att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag.
§ 7 Två månader innan hyresperiodens utgång skickar vi en faktura avseende nästa period. För att förlänga hyresperioden betalar kunden av Postia.se utsänd faktura 30 dagar före hyresperiodens utgång.
§ 8 I de fall kunden inte önskar förlänga hyresperioden görs ingen betalning. Postia.se debiterar inte gamla kunder några avgifter för betalningpåminnelse, ej heller dröjsmålsränta. Betalningsvillkoren vid beställningen av en tjänst är förskottsbetalning för nya kunder. Förfallodatumet enligt villkoret 5 dagar enligt utskickad faktura. Dröjsmålsränta är 10.00% för nya kunder som har erlagt en beställning.
§ 9 I all kontakt med Postia.se skall kunden identifiera sig med erhållet lösenord för eliminera risken för att obehörig kommer över posten.
§ 10 Postia.se tillåter inga olagliga saker, brev, post till adresserna och i postboxarna.
§ 11 Postia.se ansvarar inte för innehållet i postboxarna från kunden.
§ 12 Postia.se följer svensk lagstiftning och ni som kund får inte använda eller utnyttja postboxen till kriminell verksamhet eller brottslighet.
§ 13 Om ni hotar Postia.se och dess postverksamhet, eller missköter er på något sätt så blir ni avstängda och hyran och deposition återbetalas ej.
§ 14 Vid konkurs tillfaller alla medel från hyran och eftersändningsdepostioner Postia.se (Postibox Sverige AB). Ni kan därför inte rikta skadeanspråk mot Postia.se (Postibox Sverige AB)
§ 15 Kunder som Folkbokför sig på vår adress utan vårt godkännande blir avstängda och debiterade en straffavgift på 3600 kr om detta ignoreras.
§ 16 Kunden godkänner detta avtal genom att klicka på godkänn villkoren på beställningssidan.
 
 
Alla priser på hemsidan är inkl moms med 25%. Avgift för tjänst debiteras alltid i förskott. Inför nästa hyresperiod faktureras kunden en månad innan periodens utgång. Faktura skall vara betald 30 dagar därefter, dvs. en månad innan nya periodens infallande. Vid utebliven betalning efter ingången av ny hyresperiod äger Postia.se rätt att med omedelbar verkan säga upp nyttjad tjänst för att därefter omgående hyras ut till annan kund. Var noga med betalning av din postbox. Vid bristande betalning går eventuell post efter avslutande av adress i retur, åter avsändaren. Postia.se kan inte garantera att samma boxnummer kan erhållas vid försenad betalning. Vi håller inte post eller eftesänder utan vi skickar tillbaka till avsändaren. Bokad tjänst återbetalas inte tillbaka endast deposition.

Agreement between Postia.se (Postibox Sverige AB) and Tenants.

§ 1 Postia.se sort daily mail received by the customer’s post office box.
§ 2 Postia.se not responsible for Posten AB, CityMail AB or other postdistributörs this is a suitable post. Postia.se not responsible for changes in the address.
§ 3 The customer pays deposit for the key 250 SEK.
§ 4 The incoming mail to the mail box must be addressed to the lessee, boxnummret or obtained address.
§ 5 In cases where the customer wants Forwards, forwards Postia.se received by mail to the customer via e-mail or mail the contract. This service replaces the customer Postia.se the current price list for the forwarding of at least 250 SEK.
§ 6 Customer warrants Postia.se that by use of the mail box does not violate Swedish law.
§ 7 Two months before the rental period we will send you an invoice for the next period. To extend the rental period, the customer pays the invoice Postia.se posted 30 days before the rental period.
§ 8 In cases where the customer does not wish to extend the lease made no payment. Postia.se do not charge existing customers any fees for the reminder, nor the interest. Payment terms are ordering a service is prepay for new customers. The due date under the condition 5 days of the invoice sent out. Penalty interest is 10.00% for new customers who paid an order.
§ 9 In all contact with Postia.se the customer must identify with the received password to eliminate the risk of unauthorized over the position.
§ 10 Postia.se do not allow any illegal things, letters, mail addresses and mail boxes.
§ 11 Postia.se not responsible for the contents of the mail boxes from the customer.
§ 12 Postia.se accordance with Swedish law and you, the customer may not use or exploit the post box for criminal activity or crime.
§ 13 If you threaten Postia.se and its postal operations. Misbehaving do you in any way and you will be turned off and the rent and deposit återbetals not.
§ 14 In case of bankruptcy goes to all funds from the rent and efters ändningsdepostioner Postia.se. You can not direct damage claims against Postia.se.
§ 15 Customers of National registration Act (1991:481) to write on an address. Will be responsible for their own use, modification or rejection of an application. That § 37 Liquidated damages may be submitted by the Tax those who do not comply with an order of 31 or § 32.
§ 16 The customer accepts this Agreement by clicking on the accept the terms of the checkout page.
Conditions – All prices on our website are including VAT at 25%. Fee for service is always charged up front, Post Office Box. for the next rental period the customer is invoiced one month prior to expiry. The invoice must be paid within 30 days thereafter, ie. a month before the new period’s incident. If payment since the beginning of a new lease takes Postia.se right to immediately terminate nyttjad service and then immediately leased to another customer. Be sure to pay part of your post office box. The lack of payment is any mail after the closure of the address in the return, return to sender. Postia.se can not guarantee that the same box number  for late payment. We do not post or transmit imitate but we returned to the sender

Swedish SV English EN Arabic AR